Regulamin

Część pierwsza

Postanowienia wstępne

Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z klientami (zwanymi dalej „klient” lub „kupujący”). Regulamin określa zasady dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży) w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.epionepodiatry.pl, zwanym dalej „sklep internetowy”.

Sprzedawcą jest Epione Podiatry Daniel Klaczkowski z siedzibą w Łodzi 91-074, ul. Jana Pietrusińskiego 6/46 ,  NIP 7272765909, REGON 520806137 , zwany dalej w tekście regulaminu-zamiennie:

 • „Sprzedawcą”
 • lub „Usługodawcą”

Sklep Internetowy (dalej zwany także, jako „Sklep” lub „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.epionepodiatry.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu wybranego towaru (zawrzeć umowę).

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 884 798 888 lub innym podanym na stronie www.epionepodiatry.pl
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@epionepodiatry.pl lub innym podanym na stronie www.epionepodiatry.pl.

Regulamin wydany jest na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, ze zm.); zgodnie z ww. ustawą Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 1. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
 2. b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Zgodnie z ww. ustawą, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Systemem teleinformatyczny jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w tzw. sieci Internet.

Część druga

 • 1

Definicje i znaczenie nadane używanym pojęciom

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w  8 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie których dokonywane są zakupy – zawierane umowy sprzedaży (tzw. „umowy kupna-sprzedaży”).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia, zawierając umowę w Sklepie Internetowym jako Kupujący.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Konto – konto, które należy zarejestrować na Stronie, w celu złożenia Zamówienia;
 5. Sprzedawca – Sprzedawca towaru dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione w aktualnej ofercie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego (Sklepu).
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Potwierdzenie – e-mail potwierdzający wpłynięcie Zamówienia;
 12. Potwierdzenie zamówienia – e-mail z informacją o akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę – potwierdzający zawarcie umowy sprzedaży i będący
 • 2
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem, posiadanie działalności gospodarczej , akceptacja jego postanowień w czasie realizacji oraz założenie konta po uprzednim zweryfikowaniu posiadanej specjalizacji podologa ( szkoła lub certyfikaty) . Zamówienia oraz złożenie zamówienia w celu zawarcia umowy zgodnie z Regulaminem.
 2. Wszystkie Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski obszar celny.
 • 3

Składanie zamówień (proces zawarcia umowy sprzedaży)

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem wedle aktualnie obowiązującej stawki VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Umowa zawierana jest w wyniku zaakceptowania zamówienia przez Sprzedawcę . Akceptacja zamówienia potwierdza treść zawartej umowy sprzedaży, w tym cenę towaru i koszt wysyłki oraz wskazuje dostępne opcje płatności. Jeżeli w akceptacji Zamówienia określono inną ceną niż w zamówieniu, ponieważ cena zmieniła się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcę , Klient zostanie powiadomiony o zmianach i poproszony o potwierdzenie zamówienia oraz dokonanie zakupu w nowej cenie skorygowanej.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności danych podawanych w zamówieniu.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. Jeżeli podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia z jednoczesnym zawiadomieniem Klienta na wskazany adres poczty elektronicznej.
 6. Klient w procesie składania zamówienia zakupuje towar na fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedawcę w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 • 4

Koszty i termin wysyłki (dostawy)

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub odrębnie z zarejestrowanego dla konta Klienta adresu e-mail, po uprzednim wysłaniu do Klienta potwierdzenia zamówienia z wyszczególnioną formą płatności.
 2. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym lub wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. Towar jest wysyłany w terminie 7 dni, chyba że w potwierdzeniu realizacji zamówienia określono inny termin, związany z konieczności zgromadzenia towaru w zakupionej ilości.
 4. W przypadku klientów będących przedsiębiorcami, towar wysyłany jest na ryzyko klienta. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm przewozowych lub kurierskich. W indywidualnie uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcę .
 5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze danej opcji płatności do terminu wysyłki podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu oraz podanymi w akceptacji zamówienia. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawy”.
 7. Przy zakupie powyżej 9 preparatów, dostawa kurierem na terenie Polski realizowana jest za 0 zł – w cenie towaru.
 8. Przy zakupie poniżej 9 preparatów doliczana jest odpowiednia opłata wyszczególniona w tabeli opłat w zakładce „Dostawa”.
 9. Dostawa towaru dokonywania jest przez operatora pocztowego (tzw. kuriera). W przypadku nieobecności Klienta w miejscu odbioru, kurier zostawi, co najmniej jedno powiadomienie o następnym terminie dostawy.
 10. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy towar nie ma usterek, wad lub uszkodzeń. Wskazane jest zachowanie potwierdzenia odbioru. Postanowienia § 7 i § 8 stosuje się.
 11. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub innych nieprawidłowości wskazujących na to, że towar może być uszkodzony, należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera. Postanowienia § 7 i § 8 stosuje się.
 12. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient wykryje wady fizyczne powinien złożyć reklamację. Postanowienia § 7 i § 8 stosuje się.
 • 5

Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar Klient otrzymuję fakturę.
 2. Płatność za zamówiony towar Klient może dokonać w następujący sposób:
 3. za pobraniem (przy odbiorze osobistym towaru),
 4. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
 5. przelewem na konto bankowe sklepu.
 6. W przypadku konsumentów, minimalny czas na dokonanie płatności wynikającej z umowy wynosi 7 dni. W przypadku przedsiębiorców czas na dokonanie płatności wynikającej z umowy może zostać odmiennie określony w potwierdzeniu realizacji zamówienia.
 • 6

Oświadczenie o zobowiązaniu Sprzedawcy do dostarczenia towaru bez wad oraz zasady odpowiedzialności wobec konsumentów i przedsiębiorców

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad oraz oświadcza, że każdy towar przed wysyłką sprawdzony jest pod kątem zgodności z umowy.
 2. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumentów – Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi normowane są przepisami Kodeku cywilnego lub innymi przepisami mającymi zastosowanie.
 3. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec przedsiębiorców (osób nie będących konsumentami) – Postanowienia § 7 oraz § 8 niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do przedsiębiorców – Klientów nie będących konsumentami. Na mocy art. 588 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady (odpowiedzialność Sprzedawcę wobec klienta). Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego nie będącego konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 KC. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sprzedawca wyrządził Kupującemu umyślnie i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Klient może realizować gwarancję, jeżeli producent towaru udzielił gwarancji albo gwarancja została udzielona przez inny podmiot. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towar oraz nie świadczy usług posprzedażnych.
 5. Postanowienia ust. 1-4 nie ograniczają ustawowych uprawnień konsumentów, a w przypadku jeżeli jakiekolwiek postanowienie regulamin będzie rodziło takie wątpliwości, stosuje się przepisy ustaw lub innych właściwych aktów prawnych.
 • 7

Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: epionepodiatry.pl lub listem, faksem albo pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku konsumentów, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji oraz udzieli odpowiedzi na podany adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie:
 6. z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006, nr 38, poz. 266) albo innych właściwych przepisów prawa, Klient zobowiązany jest dokonać ustalenia stanu przesyłki i jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki, zobowiązany jest niezwłocznie zażądać od Kuriera (przewoźnika towaru) sporządzenie pisemnego protokołu, gdzie szkodę stwierdzi się protokolarnie w obecności kuriera (przewoźnika);
 7. z przepisem art. 76 ww. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe, przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4) szkodę, której stwierdzenie się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia stanu przesyłki oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 1. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca rekomenduje dla osób będących konsumentami sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcę. W przypadku konsumenta brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do dochodzenia roszczeń od Sprzedawcę z tytułu niezgodności z umową w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; brak protokołu uszkodzenia przesyłki może uniemożliwić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy i ustalenie odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 2. W przypadku klientów niebędących konsumentami strony ustalają, że brak sporządzenia protokołu szkody jest równoznaczny z naruszeniem podstawowych zasad wykonywania umów w profesjonalnym obrocie prawnym a Sprzedawca jest wolny od odpowiedzialności w zakresie wad powstałych podczas przewozu – w transporcie. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących – niebędących konsumentami – bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane, a Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, chyba, że szkoda powstała z jego winy umyślnej.
 • 8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.
 2. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 i n. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca zapewnia Konsumentom możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, i konsument może także odstąpić od umowy:

przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do regulaminu;

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 1. Sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na trwałym nośniku (email) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (rozparzył formularza zamówienia), oferta przestaje wiązać a formularz zamówienia uważany jest za niezłożony.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towar, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • 9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności. Zasady zbierania danych osobowych od klientów

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności w trybie „online”, za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Dane Kupujących będą przetwarzane przez administratorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 4. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@epionepodiatry.pl lub telefon na numer: +48 884 798 888 lub poprzez edycję w zakładce „Moje konto”. Klient jako użytkownik serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 5. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do epionepodiatry.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 6. W celu zapewnienia klientom pełnego bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.
 7. Usługodawca jako Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Przekazanie danych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne i konieczne dla wykonania umowy i realizacji zamówienia lub rejestracji konta w Sklepie.
 9. Jeżeli w formularzu zamówienia została wyrażona zgoda, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych: do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich, (przetwarzających dane osobowe zgodnie z ustawą) drogą elektroniczną, w szczególności promocji towarów i usług Sprzedawcy oraz do przesyłania przez Sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, newsletter lub innej informacji handlowej (gazetki, informacji o promocji, programach lojalnościowych Sprzedawcy lub partnerów handlowych sprzedawcy, opiniowania towarów i usług, polecania usług Sprzedawcy innym klientom).
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.
 11. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.
 12. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w celu prawidłowego wykonania umowy przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi pakowania lub przechowywania, zakładom ubezpieczeń lub instytucjom finansowym finansujących zakup towaru przez Kupującego.
 13. Zakres informacji o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych – przewiduje się następujące narzędzia dla Klienta:
 14. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
 15. Klient weryfikację danych lub korektę Zamówienia może dokonać także poprzez odrębne wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres:biuro@epionepodiatry.pl. Postanowienia § 3 stosuje się.
 16. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 17. Klient może do czasu potwierdzenia akceptacji Zamówienia złożyć dodatkowe Zamówienie. Postanowienia § 3 stosuje się.
 18. Zakres informacji o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy – przewiduje się następujące rozwiązania dla Klienta:
 19. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 20. Treść zamówienia jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 21. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu mają na celu lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji klientów. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć pliki typu cookie z twardego dysku komputera lub zablokować wszystkie przysyłane cookies albo w inny sposób zablokować zapisanie pliku cookie na dysku.
 22. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator oświadcza, że nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich w żaden sposób do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi dla klientów serwisu.
 23. Sprzedawca oświadcza, że serwis internetowy został stworzony przy założeniach, aby korzystanie ze niego było możliwe dla klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne znane Sprzedawcy, a umożliwiające korzystanie z serwisu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji opublikowanej przez jej dewelopera jako wersja bezpieczna i stabilna, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej otwieranie stron internetowych.
 24. W celu złożenia zamówienia w sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.
 25. Sprzedawca oświadcza, że Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wynikające z publicznego charakter sieci Internet, co powoduje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 26. Klient, który dokonał Rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. Usunięcie konta nastąpi w terminie niezwłocznym nie dłuższym od 14 dni od zgłoszenia żądania.
 • 10

Zmiana Regulaminu

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 11

Postanowienia końcowe. Sąd właściwy.

Forma prowadzenia korespondencji.

 1. Prawa autorskie oraz korzystanie ze zdjęć i treści zamieszczonych na qagro.pl i posługiwanie się znakiem towarowym qagro.pl bez zgody epionepodiatry.pl jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności prawnej.
 2. W przypadku klientów będących konsumentami istnieje możliwość polubownego  pozasądowego sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 3. Sądem właściwym dla konsumentów do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli umowa zawarta jest z konsumentem, jest sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla sporów z umów zawieranych z konsumentami, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
 4. Sądem właściwym dla przedsiębiorców do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli umowa zawarta jest z osobą niebędącą konsumentem w myśl obowiązujących przepisów, jest sąd Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Oświadczenia stron i inna korespondencja dotycząca zawierania lub wykonywania umów może być prowadzona także pocztą elektroniczną ze skutkiem prawnym doręczenia, jeżeli zostały spełnione prawne wymogi skuteczności oświadczenia woli.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego, w tym dla konsumentów: ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz inne przepisy podane w treści regulaminu.

Suplement – ochrona praw konsumentów

Załączniki dla konsumentów – Kupujących, którzy nie są przedsiębiorcami – są konsumentami w myśl ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)

Uwagi:

– poniższy tekst jest tekstem ustawowym, wymaga w niektórych miejscach wypełnienia i uzupełnienia:

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: „zawarcia umowy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.”;

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: „w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.”;

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: „w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.”.

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: „Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”.

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

 1. a) proszę wpisać:

– „Odbierzemy rzecz”; lub

– „Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub … [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.”;

 1. b) proszę wpisać:

– „Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.”;

– „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.”;

– Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: … PLN [proszę wpisać kwotę]”; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około … PLN [proszę wpisać kwotę].”; lub

– Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: „Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt”; oraz

 1. c) proszę wpisać: „Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.”.

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: „Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Epione Podiatry Daniel Klaczkowski ul. Jana Pietrusińskiego 6/46

z siedzibą w Łodzi 91-074,

tel: 884 798 888, biuro@epionepodiatry.pl

Ja jako Konsument, Kupujący niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.