Regulamin

Część pierwsza

Postanowienia wstępne

Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę z Klientami (zwanymi dalej „klient” lub „kupujący”). Regulamin określa zasady dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży) w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.epionepodiatry.pl, zwanym dalej „sklep internetowy”.

Sprzedawcą jest Epione Podiatry Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-074, ul. Jana Pietrusińskiego 6/46, NIP 7272877057, REGON: 52803173000000, KRS: 0001092964, zwany dalej w tekście regulaminu-zamiennie:

 • Sprzedawcą”
 • lub „Usługodawcą”

Sklep Internetowy (dalej zwany także, jako „Sklep” lub „Serwis”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.epionepodiatry.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu wybranego towaru (zawrzeć umowę).

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 884 798 888 lub innym podanym na stronie www.epionepodiatry.pl
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@epionepodiatry.pl lub innym podanym na stronie www.epionepodiatry.pl.

Regulamin wydany jest na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst pierwotny: Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204, tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422, ze zm.); zgodnie z ww. ustawą Regulamin określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

 1. a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
 2. b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

Zgodnie z ww. ustawą, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem. Systemem teleinformatyczny jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w tzw. sieci Internet.

Część druga

 1. Definicje
 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w  8 ww. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie których dokonywane są zakupy – zawierane umowy sprzedaży.

 2. Klient – przedsiębiorca, w rozumieniu art. 43(1) kodeksu cywilnego, czyli każda osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i zawierająca umowę ze Sprzedawcą w związku z tą działalnością..

 3. Konto – konto, które należy zarejestrować na Stronie, w celu złożenia Zamówienia;

 4. Sprzedawca – Sprzedawca towaru dokonujący sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.

 5. Przedmiot transakcji – towary wymienione w aktualnej ofercie na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego (Sklepu).

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży na wskazane w nim Produkty, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Potwierdzenie zamówienia – wiadomość mailowa wysyłana przez Sprzedawcę w celu przyjęcia oferty, stanowiąca o zawarciu umowy sprzedaży.
 11. Anulowanie zamówienia – odstąpienie od umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z przyczyn wskazanych w regulaminie.
 1. Warunki ogólne
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. Zamówienia mogą składać wyłącznie Klienci prowadzący aktywną działalność gospodarczą pozostającą w związku z branżą podologiczną.

 3. Sprzedawca uprawniony jest do odmowy przyjęcia oferty lub anulowania Zamówienia w przypadku negatywnej weryfikacji działalności gospodarczej Klienta.

 4. Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku, gdy zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta oraz z innych przyczyn – wskazanych w dalszej części regulaminu.

 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia poprzez wiadomość mailową wysyłaną na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

 6. Wszystkie Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski obszar celny.
 1. Zakaz dalszej odsprzedaży produktów.
 1. Klienci zobowiązują się do

 1. Składanie zamówień – zawarcie umowy
 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (z podatkiem wedle aktualnie obowiązującej stawki VAT) podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty zakupu określonych towarów. Umowa zawierana jest po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 3. Jeżeli po złożeniu Zamówienia, a przed Potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedawcę ceny towarów ulegną zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy – Sprzedawca przedstawi Klientowi nową ofertę, zawierającą nowe ceny na towary wskazane w Zamówieniu. Wówczas umowa sprzedaży zostanie zawarta po akceptacji nowych warunków przez Klienta oraz dokonaniu płatności zgodnie z nowymi cenami.

 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą e-mailową. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności danych podawanych w zamówieniu.

 5. Jeżeli składając zamówienie Klient wskaże dane w sposób niekompletny lub dane te okażą się nieautentyczne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Klient w procesie składania zamówienia zakupuje towar na fakturę VAT, która zostanie wysłana w formie elektronicznej – na wskazany adres e-mail.. Klient może wyrazić zgodę na wystawienie i przekazanie faktury VAT w formie papierowej załączonej do wysyłanej paczki.

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą skuteczne złożenie Zamówienia. Automatyczna odpowiedź Sklepu nie stanowi Potwierdzenia Zamówienia.

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w Potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

 1. Konto Klienta
 1. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedawcy i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 1. Koszty i termin wysyłki (dostawy)
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub odrębnie z zarejestrowanego dla konta Klienta adresu e-mail.

 2. Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo złożonym lub wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 3. Towar jest wysyłany w terminie 7 dni od Potwierdzenia Zamówienia, chyba że w Potwierdzeniu Zamówienia określono inny termin, związany z konieczności zgromadzenia towaru w zakupionej ilości.

 4. Ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą towaru związanych z wysyłką ponosi Klient.

 5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm przewozowych lub kurierskich, w indywidualnie uzgodnionych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.

 6. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze danej opcji płatności do terminu wysyłki podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 7. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu oraz podanymi w akceptacji zamówienia. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawy”.

 8. Przy zakupie na kwotę powyżej 500 zł brutto, dostawa kurierem na terenie Polski realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

 9. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy towar nie ma usterek, wad lub uszkodzeń. Wskazane jest zachowanie potwierdzenia odbioru.

 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania lub innych nieprawidłowości wskazujących na to, że towar może być uszkodzony, należy sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

 1. Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar Klient otrzymuję fakturę VAT.
 2. Płatność za zamówiony towar Klient może dokonać w następujący sposób:
  1. za pobraniem (przy odbiorze osobistym towaru),
  2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24
  3. przelewem na konto bankowe sklepu.
 1. Oświadczenie o zobowiązaniu Sprzedawcy do dostarczenia towaru bez wad oraz zasady odpowiedzialności przedsiębiorców
 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad oraz oświadcza, że każdy towar przed wysyłką sprawdzony jest pod kątem zgodności z umową.

 2. Na mocy art. 588 § 1 Kodeksu cywilnego strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktów. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego nie będącego konsumentem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (art. 471 KC. i n.) zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód, które Sprzedawca wyrządził Kupującemu umyślnie i w granicach rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towar oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

 1. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności. Zasady zbierania danych osobowych od klientów
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za realizację płatności w trybie „online”, za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Dane Kupujących będą przetwarzane przez administratorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

 4. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednak odmowa udostępnienia danych osobowych uniemożliwia złożenie Zamówienia i jego realizację.

 5. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@epionepodiatry.pl lub telefon na numer: +48 884 798 888 lub poprzez edycję w zakładce „Moje konto”. Klient jako użytkownik serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

 6. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oznacza przekazanie danych osobowych znajdujących się w formularzu do epionepodiatry.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

 7. W celu zapewnienia klientom pełnego bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się używanie najnowszych/zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz rozszerzeń i wtyczek.

 8. Usługodawca jako Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy (a także w przyszłości za zgodą Klienta – co do następnych Umów) oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do jej realizacji, jakie zostają określone w formularzu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 9. Przekazanie danych w celu realizacji zamówienia jest dobrowolne i konieczne dla wykonania umowy i realizacji zamówienia lub rejestracji konta w Sklepie.

 10. Jeżeli w formularzu zamówienia została wyrażona zgoda, dane osobowe Klienta mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych: do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Sprzedawcy lub osób trzecich, (przetwarzających dane osobowe zgodnie z ustawą) drogą elektroniczną, w szczególności promocji towarów i usług Sprzedawcy oraz do przesyłania przez Sklep internetowy na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, newsletter lub innej informacji handlowej (gazetki, informacji o promocji, programach lojalnościowych Sprzedawcy lub partnerów handlowych sprzedawcy, opiniowania towarów i usług, polecania usług Sprzedawcy innym klientom).

 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych realizowanych drogą elektroniczną lub przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia Umowy.

 12. Usługodawca zapewnia Klientowi prawo wglądu do własnych danych, ich poprawienia i usunięcia za pośrednictwem strony Sklepu.

 13. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, utrzymywania oraz zarządzania Sklepem Internetowym oraz innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Dane osobowe Klientów mogą zostać powierzone w celu prawidłowego wykonania umowy przedsiębiorcom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, usługi pakowania lub przechowywania, zakładom ubezpieczeń lub instytucjom finansowym finansujących zakup towaru przez Kupującego.

 14. Zakres informacji o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych – przewiduje się następujące narzędzia dla Klienta:

 15. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 16. Klient weryfikację danych lub korektę Zamówienia może dokonać także poprzez odrębne wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres:biuro@epionepodiatry.pl. Postanowienia § 3 stosuje się.

 17. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 18. Klient może do czasu potwierdzenia akceptacji Zamówienia złożyć dodatkowe Zamówienie. Postanowienia § 3 stosuje się.

 19. Zakres informacji o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy – przewiduje się następujące rozwiązania dla Klienta:

 20. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 21. Treść zamówienia jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 22. Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu mają na celu lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji klientów. W przypadku większości przeglądarek internetowych można usunąć pliki typu cookie z twardego dysku komputera lub zablokować wszystkie przysyłane cookies albo w inny sposób zablokować zapisanie pliku cookie na dysku.

 23. Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator oświadcza, że nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich w żaden sposób do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi dla klientów serwisu.

 24. Sprzedawca oświadcza, że serwis internetowy został stworzony przy założeniach, aby korzystanie ze niego było możliwe dla klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne znane Sprzedawcy, a umożliwiające korzystanie z serwisu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji opublikowanej przez jej dewelopera jako wersja bezpieczna i stabilna, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości umożliwiającej otwieranie stron internetowych.

 25. W celu złożenia zamówienia w sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.

 26. Sprzedawca oświadcza, że Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wynikające z publicznego charakter sieci Internet, co powoduje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 27. Klient, który dokonał Rejestracji konta użytkownika w serwisie internetowym może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta. Usunięcie konta nastąpi w terminie niezwłocznym nie dłuższym od 14 dni od zgłoszenia żądania.

 28. Firma Epione Podiatry Sp. z o.o., zwana Sprzedawcą, jest upoważniona do przekazywania informacji klientom indywidualnym o najbliżej położonym gabinecie, który prowadzi sprzedaż produktów Sprzedawcy, w celu ułatwienia dystrybucji dla klientów indywidualnych.
 1. Zmiana Regulaminu
 1. Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 1. Postanowienia końcowe.
 1. Prawa autorskie oraz korzystanie ze zdjęć i treści zamieszczonych bez zgody epionepodiatry.pl jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności prawnej.

 2. Sądem właściwym dla przedsiębiorców do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z umowy sprzedaży, jest Sąd właściwy wg. siedziby Sprzedawcy.
 3. Oświadczenia stron i inna korespondencja dotycząca zawierania lub wykonywania umów może być prowadzona także pocztą elektroniczną ze skutkiem prawnym doręczenia, jeżeli zostały spełnione prawne wymogi skuteczności oświadczenia woli.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące prawa polskiego.